ارتباط بين سرعت حفاري و خواص ژئومكانيكي سنگ

عنوان تحقیق :  ارتباط بين سرعت حفاري و خواص ژئومكانيكي سنگ

تعداد صفحات : ۱۳۹

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چكيده

فصل اول: آشنايي بامعدن

مقدمه…………………………….. ۲

۱-۱- موقعيت جغرافيايي و آب و هوا…….. ۳

۱-۲- تاريخچه مطالعات……………….. ۳

۱-۳-تكتونيك و ساختمان زمين شناسي حوضة طبس   ۶

۱-۳-۱- گسل نايبند………………….. ۶

۱-۳-۲-ناحية زغالي مزینو…………….. ۶

۱-۳-۳- ناحية‌زغالي نايبند…………… ۶

۱-۳-۴- ناحية زغالي پروده……………. ۶

۱-۳-۵- ساختمان زمين شناسي…………… ۷

۱-۳-۶- وسعت منطقه………………….. ۷

۱-۳-۷- ضخامت لايه هاي زغالي………….. ۹

۱-۳-۸- ذخيره………………………. ۹

۱-۴- عمليات اكتشافي………………… ۹

۱-۴-۱- نقشه برداري…………………. ۹

۱-۴-۲- عمليات حفاري………………… ۱۱

۱-۴-۳-مشخصات لايه هاي زغال منطقه پروده… ۱۳

۱-۴-۴- گاز خيزي منطقه………………. ۱۴

۱-۴-۵- مشخصات كيفي زغالسنگ………….. ۱۵

۱-۴-۶- ميزان ذخاير…………………. ۱۵

فصل دوم: طبقه بندي ها

۲-۱ طبقه بندي توده هاي سنگي…………. ۲۱

۲-۲ طبقه بندي سنگ ترزاقي……………. ۲۱

۲-۳ طبقه بندي لوفر – پاخر…………… ۲۴

۲-۴ شاخص کيفيت سنگ ( RQD )…………… 25

۲-۴-۱ روش مستقيم…………………… ۲۶

۲-۴-۲ روش هاي‏ غير مستقيم……………. ۲۷

۲ -۴-۲-۱ روش لرزه اي‏……………….. ۲۷

۲-۴-۲-۲ شمارش حجمي‏ درزه…………….. ۲۸

۲-۴-۲-۳ تراکم درزه وزن داده شده……… ۲۹

۲-۵ طبقه بندي امتياز ساختاري سنگ RSR…. 30

فصل سوم:طبقه بندي امتياز توده سنگ    ( RMR )

۳-۱ مقدمه…………………………. ۳۵

۳-۲ گرد آوري‏ داده هاي‏ صحرايي‏………… ۳۵

۳-۲-۱ مقاومت تراکمي‏ تک محوري‏ ماده سنگ    ۳۵

۳-۲-۲ شاخص کيفي‏ سنگ RQD……………. 36

۳-۲-۳  فاصله ناپيوستگي‏ ها…………… ۳۷

۳-۲-۴  وضعيت ناپيوستگي‏ ها…………… ۳۷

۳-۲-۵  وضعيت آب زيرزميني‏……………. ۳۸

۳-۲-۶  جهت يابي‏ ناپيوستگي‏ ها………… ۳۸

۳-۳  تخمين RMR……………………. 40

۳-۴  کاربردهاي‏ RMR ……………….. 41

۳-۵  ميانگين زمان ايستايي‏ سقف قوسي‏…… ۴۱

۳-۶ چسبندگي‏ و زاويه اصطکاک داخلي‏…….. ۴۲

۳-۷  مدول تغيير شکل………………… ۴۲

۳-۸  فشار باربري‏ مجاز………………. ۴۴

۳-۹  مقاومت برشي‏ توده هاي‏ سنگي‏………. ۴۵

۳-۱۰  تخمين فشار نگهدارنده………….. ۴۵

۳-۱۱  رابطه بين RMR و Q……………. 48

۳-۱۲ ملاحظات……………………….. ۴۹

 

فصل چهارم: بار نگه دارنده و سيستم Q

۴-۱ بار نگهدارنده در طبقه بندي RMR….. 52

۴-۲ سيستم Q  ……………………… ۵۳

فصل پنجم: نتيجه و بررسي

۵-۱ نتايج حاصله از معدن ……………. ۶۳

۵-۲ بررسي‏ نتايج …………………… ۷۶

منابع و مآخذ………………………. ۸۰

ضمائم…………………………….. ۸۱

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

0