بررسي كارايي برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم با توجه به ميزان فسفر كاربردي و زمان تلقيح

عنوان تحقیق : بررسي كارايي برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم با توجه به ميزان فسفر كاربردي و زمان تلقيح

تعداد صفحات : 171

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1- مقدمه

2- فصل دوم: مروري بر منابع

2-1- لگوم‌ها

2-2- آمار جهاني

2-3- كشت سويا در ايران

2-4- اهميت سويا

2-5- فرآورده‌هاي سويا

2-5-1- روغن سويا

2-5-2- پروتئين سويا

2-6- گياهشناسي سويا

2-7- ارقام سويا

2-8- ضرورت استفاده از كودهاي بيولوژيك

2-8-1- انواع كودهاي بيولوژيك

2-8-1-1-قارچهای مايکوريزا

2-8-1-2- ميکرو ارگانيسمهای حل کننده فسفات

2-8-2- تثبيت بيولوژيك ازت

2-8-2-1- دي آزوتروف‌هاي آزاد

2-8-2-2- تثبيت ازت به صورت هميار

2-8-2-3- دي آزوتروف‌هاي همزيست با گياهان

2-9- ريزوبيوم، سير تحولات در تحقيق و طبقه‌بندي

2-9-1- انواع تند رشد

2-9-2- انواع كند رشد

2-10- چگونگي پيدايش گره

2-11- بيوشيمي تثبيت ازت

2-12- عوامل محيطي مؤثر در برقراري همزيستي لگوم- ريزوبيوم

2-12-1- رطوبت- خشكي

2-12-2- غرقاب

2-12-3- اسيديته خاك (pH)

2-12-4- شوري(EC)

2-12-5- اثر نيترات

2-12-6- عناصر غذايي

2-13- روش‌هاي غلبه بر تنش محيطي در همزيستي لگوم- ريزوبيوم

2-13-1- روش‌هاي انتخاب

2-13-2- روش‌هاي مهندسي ژنتيك

2-13-3- فرمولاسيون مايه تلقيح

2-13-3-1- مشخصات سويه‌هاي مناسب براي تلقيح سويا

2-13- 3-2خصوصيات ماده حامل مناسب

2-13-4- عمليات زراعي

2-13-5- نحوه كاربرد مايه تلقيح

2-13-6- سيستم خاك‌ورزي

2-14- خاكهاي مناسب كشت سويا

2-15- نيازهاي آبي سويا

2-16- نيازهاي غذايي سويا

2-16-1- ازت

2-16-2- فسفر

2-16-3- پتاسيم

2-16-4- آهن

2-16-5- روي

2-16-6- موليبدن

2-16-7- كبالت

2-17- چشم‌انداز تحقيقات آينده

3- فصل سوم : مواد و روش‌ها

3-1- محل اجراي طرح

3-2- روش اجراي آزمايشات

3-3- نمونه برداري از خاك و آب آبياري

3-4- اندازه‌گيري بافت خاك به روش هيدرومتري

3-5- اندازه‌گيري اسيديته خاك در گل اشباع

3-6- اندازه‌گيري هدايت الكتريكي خاك (EC)

3-7- اندازه‌گيري كلسيم و منيزيم محلول خاك

3-8- اندازه‌گيري ازت كل

3-9- اندازي‌گيري فسفر قابل جذب

3-10- اندازه‌گيري عناصر ميكرو در خاك

3-11- اندازه‌گيري ميزان پتاسيم قابل جذب خاك

3-12- اندازه‌گيري مواد عالي خاك

3-13- اندازه‌گيري ميزان سولفات

3-14- اندازه‌گيري بيكربنات

3-15- اندازه‌گيري كربنات كلسيم

3-16- اندازه‌گيري ميزان گچ

3-17- اندازه‌گيري اسيديته (pH) آب آبياري

3-18- اندازه‌گيري هدايت الكتريكي آب آبياري

3-19- سابقه كشت گياهان لگوم در زمين مورد نظر

3-20- عمليات تهيه بستر

3-21- قطعه بندي مزرعه

3-22- پخش تيمارها و تكرارها

3-23- روش كشت سويا

3-24- كشت بذر و اعمال تيمارهاي تلقيح با باكتري

3-24-1- بذر سويا

3-24-2- مايه تلقيح

3-25- كشت بذرهاي تلقيح نشده

3-26- كشت بذرهاي تلقيح شده همزمان با كشت

3-27- كاربرد كود ميكرو

عنوان                                                                                                          صفحه

3-28- تلقيح گياه سويا دو هفته پس از كشت

3-29- نمونه برداري از برگ‌هاي گياه سويا به منظور اندازه گيري ميزان عناصر

در گياه

3-30- بررسي وضعيت غده بندي گياه سويا و شمارش غده‌ها

3-31- برداشت محصول سويا

3-32- تعيين عملكرد دانه در واحد سطح

3-33- تعيين وزن هزار دانه سويا

3-34- تعيين وزن بيوماس خشك در واحد سطح

3-35- تعيين ميزان ازت وساير عناصر غذاي در كاه سويا

3-36- اندازه‌گيري ميزان پروتئين دانه سويا

3-37- اندازه‌گيري ميزان روغن دانه سويا

فصل چهارم : نتايج و بحث

4-1- نتايج آناليز نمونه خاك و نمونه آب آبياري

4-1-1-نتايج آناليز نمونه خاك

4-1-2- نتايج آناليز نمونه آب آبياري

4-2- تاثير كاربرد تيمارها بر عملكرد دانه و اجزا عملكرد

4-2-1- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر عملكرد دانه سويا

4-2-2- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر تعداد غلاف در بوته

4-2-3- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر تعداد دانه در غلاف

4-2-4- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر وزن هزار دانه سويا

4-2-5-  ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان بيوماس سويا

عنوان                                                                                                          صفحه

4-3- اثر كاربرد تيمارها بر ميزان عناصر ماكرو ( N , P , K  ) در برگ گياه سويا

قبل از مرحله گلدهي

4-3-2- ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان فسفر برگ كامل جوان سويا

قبل از مرحله گلدهي

4-3-3- ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان پتاسيم برگ كامل جوان سويا قبل از گلدهي

4-4- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان عناصر ميكرو (Fe, Zn, Mn,Cu  )

4-5- تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان عناصر ماكرو ( N,P,K ) در كاه

4-5-1 ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان عنصر ازت در كاه سويا

4-5-2 – ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان عنصر فسفر در كاه سويا

4-5-3- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان پتاسيم كاه سويا

4-6- تاثير كاربردتيمارهاي بر ميزان عناصر ميكرو در كاه سويا

4-7-  تاثير كاربرد تيمارها بر درصد پروتئين و درصد روغن دانه سويا

4-7-1- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر درصد پروتئين دانه سويا

4-7-2- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان روغن دانه سويا

4-8- ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر تعداد غده هاي فعال و غير فعال

4-9- نتايج كلي

4-10- پيشنهادات

 

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0