بررسي كارايي برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم با توجه به ميزان فسفر كاربردي و زمان تلقيح

عنوان تحقیق : بررسي كارايي برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم با توجه به ميزان فسفر كاربردي و زمان تلقيح

تعداد صفحات : ۱۷۱

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱- مقدمه

۲- فصل دوم: مروري بر منابع

۲-۱- لگوم‌ها

۲-۲- آمار جهاني

۲-۳- كشت سويا در ايران

۲-۴- اهميت سويا

۲-۵- فرآورده‌هاي سويا

۲-۵-۱- روغن سويا

۲-۵-۲- پروتئين سويا

۲-۶- گياهشناسي سويا

۲-۷- ارقام سويا

۲-۸- ضرورت استفاده از كودهاي بيولوژيك

۲-۸-۱- انواع كودهاي بيولوژيك

۲-۸-۱-۱-قارچهای مايکوريزا

۲-۸-۱-۲- ميکرو ارگانيسمهای حل کننده فسفات

۲-۸-۲- تثبيت بيولوژيك ازت

۲-۸-۲-۱- دي آزوتروف‌هاي آزاد

۲-۸-۲-۲- تثبيت ازت به صورت هميار

۲-۸-۲-۳- دي آزوتروف‌هاي همزيست با گياهان

۲-۹- ريزوبيوم، سير تحولات در تحقيق و طبقه‌بندي

۲-۹-۱- انواع تند رشد

۲-۹-۲- انواع كند رشد

۲-۱۰- چگونگي پيدايش گره

۲-۱۱- بيوشيمي تثبيت ازت

۲-۱۲- عوامل محيطي مؤثر در برقراري همزيستي لگوم- ريزوبيوم

۲-۱۲-۱- رطوبت- خشكي

۲-۱۲-۲- غرقاب

۲-۱۲-۳- اسيديته خاك (pH)

۲-۱۲-۴- شوري(EC)

۲-۱۲-۵- اثر نيترات

۲-۱۲-۶- عناصر غذايي

۲-۱۳- روش‌هاي غلبه بر تنش محيطي در همزيستي لگوم- ريزوبيوم

۲-۱۳-۱- روش‌هاي انتخاب

۲-۱۳-۲- روش‌هاي مهندسي ژنتيك

۲-۱۳-۳- فرمولاسيون مايه تلقيح

۲-۱۳-۳-۱- مشخصات سويه‌هاي مناسب براي تلقيح سويا

۲-۱۳- ۳-۲خصوصيات ماده حامل مناسب

۲-۱۳-۴- عمليات زراعي

۲-۱۳-۵- نحوه كاربرد مايه تلقيح

۲-۱۳-۶- سيستم خاك‌ورزي

۲-۱۴- خاكهاي مناسب كشت سويا

۲-۱۵- نيازهاي آبي سويا

۲-۱۶- نيازهاي غذايي سويا

۲-۱۶-۱- ازت

۲-۱۶-۲- فسفر

۲-۱۶-۳- پتاسيم

۲-۱۶-۴- آهن

۲-۱۶-۵- روي

۲-۱۶-۶- موليبدن

۲-۱۶-۷- كبالت

۲-۱۷- چشم‌انداز تحقيقات آينده

۳- فصل سوم : مواد و روش‌ها

۳-۱- محل اجراي طرح

۳-۲- روش اجراي آزمايشات

۳-۳- نمونه برداري از خاك و آب آبياري

۳-۴- اندازه‌گيري بافت خاك به روش هيدرومتري

۳-۵- اندازه‌گيري اسيديته خاك در گل اشباع

۳-۶- اندازه‌گيري هدايت الكتريكي خاك (EC)

۳-۷- اندازه‌گيري كلسيم و منيزيم محلول خاك

۳-۸- اندازه‌گيري ازت كل

۳-۹- اندازي‌گيري فسفر قابل جذب

۳-۱۰- اندازه‌گيري عناصر ميكرو در خاك

۳-۱۱- اندازه‌گيري ميزان پتاسيم قابل جذب خاك

۳-۱۲- اندازه‌گيري مواد عالي خاك

۳-۱۳- اندازه‌گيري ميزان سولفات

۳-۱۴- اندازه‌گيري بيكربنات

۳-۱۵- اندازه‌گيري كربنات كلسيم

۳-۱۶- اندازه‌گيري ميزان گچ

۳-۱۷- اندازه‌گيري اسيديته (pH) آب آبياري

۳-۱۸- اندازه‌گيري هدايت الكتريكي آب آبياري

۳-۱۹- سابقه كشت گياهان لگوم در زمين مورد نظر

۳-۲۰- عمليات تهيه بستر

۳-۲۱- قطعه بندي مزرعه

۳-۲۲- پخش تيمارها و تكرارها

۳-۲۳- روش كشت سويا

۳-۲۴- كشت بذر و اعمال تيمارهاي تلقيح با باكتري

۳-۲۴-۱- بذر سويا

۳-۲۴-۲- مايه تلقيح

۳-۲۵- كشت بذرهاي تلقيح نشده

۳-۲۶- كشت بذرهاي تلقيح شده همزمان با كشت

۳-۲۷- كاربرد كود ميكرو

عنوان                                                                                                          صفحه

۳-۲۸- تلقيح گياه سويا دو هفته پس از كشت

۳-۲۹- نمونه برداري از برگ‌هاي گياه سويا به منظور اندازه گيري ميزان عناصر

در گياه

۳-۳۰- بررسي وضعيت غده بندي گياه سويا و شمارش غده‌ها

۳-۳۱- برداشت محصول سويا

۳-۳۲- تعيين عملكرد دانه در واحد سطح

۳-۳۳- تعيين وزن هزار دانه سويا

۳-۳۴- تعيين وزن بيوماس خشك در واحد سطح

۳-۳۵- تعيين ميزان ازت وساير عناصر غذاي در كاه سويا

۳-۳۶- اندازه‌گيري ميزان پروتئين دانه سويا

۳-۳۷- اندازه‌گيري ميزان روغن دانه سويا

فصل چهارم : نتايج و بحث

۴-۱- نتايج آناليز نمونه خاك و نمونه آب آبياري

۴-۱-۱-نتايج آناليز نمونه خاك

۴-۱-۲- نتايج آناليز نمونه آب آبياري

۴-۲- تاثير كاربرد تيمارها بر عملكرد دانه و اجزا عملكرد

۴-۲-۱- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر عملكرد دانه سويا

۴-۲-۲- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر تعداد غلاف در بوته

۴-۲-۳- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر تعداد دانه در غلاف

۴-۲-۴- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر وزن هزار دانه سويا

۴-۲-۵-  ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان بيوماس سويا

عنوان                                                                                                          صفحه

۴-۳- اثر كاربرد تيمارها بر ميزان عناصر ماكرو ( N , P , K  ) در برگ گياه سويا

قبل از مرحله گلدهي

۴-۳-۲- ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان فسفر برگ كامل جوان سويا

قبل از مرحله گلدهي

۴-۳-۳- ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان پتاسيم برگ كامل جوان سويا قبل از گلدهي

۴-۴- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان عناصر ميكرو (Fe, Zn, Mn,Cu  )

۴-۵- تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان عناصر ماكرو ( N,P,K ) در كاه

۴-۵-۱ ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر ميزان عنصر ازت در كاه سويا

۴-۵-۲ – ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان عنصر فسفر در كاه سويا

۴-۵-۳- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان پتاسيم كاه سويا

۴-۶- تاثير كاربردتيمارهاي بر ميزان عناصر ميكرو در كاه سويا

۴-۷-  تاثير كاربرد تيمارها بر درصد پروتئين و درصد روغن دانه سويا

۴-۷-۱- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر درصد پروتئين دانه سويا

۴-۷-۲- ميانگين تاثير كاربرد تيمارها بر ميزان روغن دانه سويا

۴-۸- ميانگين اثر كاربرد تيمارها بر تعداد غده هاي فعال و غير فعال

۴-۹- نتايج كلي

۴-۱۰- پيشنهادات

 

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

0