بررسی شیوه های مقابله با استرس در بیماران هموفیلی، تالاسمی ،دیابتی ،سرطانی و کلیوی

عنوان تحقیق : بررسی شیوه های مقابله با استرس در بیماران هموفیلی، تالاسمی ،دیابتی ،سرطانی و کلیوی

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل یک: مقدمه……………………………………………………………………… 2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………. 3

2-1 تعریف………………………………………………………………………………………. 6

3-1 ضرورت تحقیق………………………………………………………………………. 15

4-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………. 15

5-1 سؤالات تحقیق……………………………………………………………………….. 16

6-1 تعریف عملیاتی……………………………………………………………………….. 16

فصل دوم: تحقیقات پیشین……………………………………………… 17      

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………… 35

1-3 جامعه آماری………………………………………………………………………….. 36

2-3 گروه نمونه………………………………………………………………………………. 36

3-3 روش نمونه گیری………………………………………………………………….. 37

4-3 ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………. 37

5-3 روایی و پایایی……………………………………………………………………….. 39

فصل چهار- يافته‌ها………………………………………………………………. 42

فصل پنج: بحث یافته ها……………………………………………………… 56

محدودیت ها……………………………………………………………………………………. 60

پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 60

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 61

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. 62

چکیده

به منظور بررسی شیوه های مقابله بااسترس در بیماران هموفیلی، تالاسمی ،دیابتی ،سرطانی وکلیوی ،از هر گروه بیمار 30 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند وبه پرسشنامه شیوه های مقابله بااسترس کارور پاسخ دادند. داده های بدست آمده بااستفاده از نرم افزارSPSS  تحلیل شد .

نتایج نشان دادکه بین گروه های مجرد –متاهل ،شاغل ،غیر شاغل، درهیچ یک از شیوه های مقابله ای تفاوت معنا وجود ندارد .

همچنین یافته هانشان داد که بین دو گروه زن ومرد درشیوه مقابله ای غیر موثر تفاوت معنا دار وجود دارد.( 01/0> P).

به علاوه ضریب همبستگی پیرسون بین سن وهر یک از شیوه های مقابله ای نشان داد که بین سن وشیوه  مقابله ای متمرکز برعاطفه وبین سن وشیوه مقابله ای کمتر مفید همبستگی مثبت ومعناداراست .

همچنین تحلیل واریانس یک طرفه هریک از شیوه های مقابله با استرس درگروه های مختلف بیماران نشان دادکه فقط در شیوه
مقابله ای کمتر مفید بین گروه های مختلف بیماران ،تفاوت معناداروجوددارد.

 

 

پیشنهاد می شود مطالب زیر را هم مشاهده کنید :

تأثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتهای غرب تهران

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0