ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان

عنوان تحقیق : ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر

تعداد صفحات : ۱۳۳

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

 

صفحه

عنوان

فصل اول: طرح پژوهش

۱-۱- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….

۱-۲- بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………….

۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..

۱-۴- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………

۱-۵- تعريف مفاهيم ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم: پيشينيه تحقيق

۲-۱- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي ………………………………………………..

۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار ……………………………………………………………..

۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار …………………………………………………………

۲-۲- خاصيت‌هاي صوتي گفتار ……………………………………………………………………………

۲-۳- درك شنيداري گفتار …………………………………………………………………………………..

۲-۴- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ……………………….

۲-۵- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

۲-۵-۱- درآمد ……………………………………………………………………………………………………

۲-۵-۲- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي .

۲-۵-۳- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

۲-۶- مروري بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………

۳-۲- محيط پژوهش ……………………………………………………………………………………………..

۳-۳- جامعه و نمونة پژوهش …………………………………………………………………………………

۳-۴- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات ……………………….

۳-۵- نحوة انجام كار ……………………………………………………………………………………………

۳-۵-۱- پيش‌آزمون ……………………………………………………………………………………………..

۳-۵-۲- نحوة ارزشيابي آزمون ……………………………………………………………………………….

۳-۶- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………………………………..

۳-۷- نحوة رعايت نكات اخلاقي …………………………………………………………………………..

۳-۸- مشكلات اجرايي در انجام طرح ……………………………………………………………………..

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

۴-۱- درآمد……………………………………………………………………………………………………………

۴-۲- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد………………………………..

۴-۲-۱- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق……………………………………………………………………………………….

۴-۲-۲- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان ۳ و ۴ ساله…………………………………………………………………………………………………………………..

۴-۳- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد…………………………………………….

۴-۴- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون……………………………………

۴-۵- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون………………………………………….

۴-۶- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون………………………………………………………………………

۴-۷- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون……………………………………….

۴-۸- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون……………………………………………………………………………

۴-۹- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون……………………………………………………..

فصل پنجم :‌نتيجه گيري

۵-۱- بحث و نتيجه گيري

۵-۲- كاربرد پژوهش

۵-۳- پيشنهاد جهت تحقيقات آتي

منابع

References

پيوست ۲: برگه كسب اطلاعات پايه اي

پيوست ۳: برگه ثبت نتايج

پيوست ۴ : تصاوير زيرآزمون تمايزگذاري بين اصوات

پيوست ۵: تصاوير زيرآزمون شناسايي اصوات

پيوست ۶: تصاوير زيرآزمون درك جمله

پيوست ۱: داده هاي آماري

 

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

0