ارتباط جمعیت با منابع انسانی

عنوان تحقیق : ارتباط جمعیت با منابع انسانی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

مقدمه

بازار كار يكي از بازار‌‌هاي چهارگانه اقتصاد است كه به لحاظ ارتباط با جمعيت و منابع انساني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. منابع انساني در هر كشور اعم از تصميم‌گيران، قانونگذاران ، مديران و كاركنان، همواره به‌عنوان محوري‌ترين عامل رشد و توسعه مطرح بوده است و بدين‌ روي برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه‌‌ها و بستر مناسب براي بهره‌برداري كامل و متناسب از منابع انساني بسيار مهم و كليدي است. طي سال‌هاي اخير تحولا‌ت نيروي انساني و فناوري نشان داده كه نقش سرمايه انساني و نيروي كار در صحنه‌هاي اقتصادي چنان آثاري از خود به جاي گذاشته كه مي‌توان با تكيه بر نيروي كار كيفي و كارآفرين، فرآيند رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي را سرعت بخشيد. در اين ارتباط مقوله‌‌هاي اشتغال و بيكاري به موجب اثرها، تبعات و پيامد‌‌هاي اقتصادي كه از خود به جاي مي‌گذارند، از جمله موضوعاتي هستند كه بايد در كانون توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران اقتصادي اجتماعي قرار گيرند.

اشتغال و بيكاري از جمله مقولا‌ت اساسي اقتصاد است، به گونه‌اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي‌شود. يكي از دغدغه‌هاي اساسي برنامه‌هاي توسعه در كشور ما تلا‌ش براي كاهش معضل بيكاري است كه همواره به عنوان يكي از اهداف مهم اين برنامه‌ها مد نظر بوده است. از سوي ديگر، اطلا‌عات مربوط به ساختار نيروي كار، مبنايي براي ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن يك كشور محسوب مي‌شود. به ويژه نرخ بيكاري به طور عام به عنوان شاخص كلي عملكرد جاري اقتصاد كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

جمعيت و نيروي كار جوان در سراسر دنيا بزرگ‌ترين سرمايه و دارايي حال و آينده اما در عين حال آسيب‌پذيرترين گروه به شمار مي‌روند. در سال‌هاي اخير، بيكاري فزاينده در سطح جهان، جوانان را هدف قرار داده است و امروزه جوانان با سطح بالا‌يي از عدم اطمينان اقتصادي و اجتماعي مواجه هستند.

پيشينه موضوع

جمهوري اسلا‌مي‌ايران از لحاظ ويژگي‌هاي جمعيتي در شرايط خاصي قرار دارد. سياست‌هاي كنترل مواليد در سال‌هاي گذشته باعث كاهش مواليد و كنترل نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي اخير شده و اين پديده تأثير شگرفي روي ساختار سني و جنسي جمعيت گذاشته است. روند تكوين مشخصه‌‌‌هاي ساختاري و ساختمان سني جمعيت، مؤيد الزامي‌بودن ايجاد تغييرات بنيادي در ديدگا‌ه‌ها، اولويت‌ها و توجه بيشتر سياست‌ها و رويكردها به مسايل بازار كار و چگونگي اشتغال‌زايي در اقتصاد كشور است.

روند تحولا‌ت جمعيت كشور در چند دهه گذشته نشان مي‌دهد كه جمعيت جوان كشور در سال‌هاي گذشته به سرعت در حال افزايش بوده است و سهم بالا‌يي از جمعيت در گروه‌‌هاي سني جوان قرار دارند. بر اساس سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن، تعداد جمعيت جوان كشور در سال1335، 4/4 ميليون نفر(4/23 درصد كل جمعيت) بوده است. اين ‌‌رقم در سال1345 به 6/5 ميليون نفر(7/21 درصد)، در سال1355 به 5/8 ميليون نفر (2/25 درصد)، در سال 1365 به 13 ميليون نفر(3/26 درصد) و در سال 1375 به17 ميليون نفر(4/28 درصد) رسيده است. رقم دقيقي در مورد جمعيت كشور براي سال‌هاي پس از سرشماري سال1375 وجود ندارد اما پيش‌بيني جمعيت كشور براي سال‌هاي پس از سرشماري 1375 نشان مي‌دهد كه تعداد جمعيت جوان در سال‌هاي 1380 و1384 به ترتيب به3/23 ميليون نفر (33 درصد) و24 ميليون نفر (2/35 درصد) رسيده است. رقم ياد‌شده مؤيد اين امر است كه بيش از يك سوم جمعيت كشور در سن جواني واقع شده‌اند يا به عبارت ديگر، از هر سه نفر، يك نفر در گروه سني 29-15 سالگي قرار دارد. جدول شماره يك روند تحولا‌ت كل جمعيت و جمعيت جوان كشور را در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد.

5/5 (1 Review)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0